přehledy, statistiky, analýzy a další zajímavé informace nejen o developerském trhu

čtvrtek 12. dubna 2012

Aktuální vývoj stavebního trhu v ČR


Ještě před zveřejněním další detailní analýzy developerského trhu tu máme neveselý pohled na stav celého odvětví stavebnictví, který je možné nalézt také v dubnovém vydání časopisu Realit.

České stavebnictví se již třetím rokem nepřetržitě propadá. Odvětví, které se na tvorbě HDP podílí zhruba 6,5 % a zaměstnává 420–450 tisíc osob, což představuje takřka 9 % pracujících v ČR, je „téměř na kolenou“.

Konec segmentace stavebního trhu 
Co je toho příčinou? Bezpochyby dluhová krize a z ní plynoucí především restriktivní opatření státu. Stát šlápl na brzdu a udělal to nejjednodušší, co umí, tj. přijal úsporná opatření. Pozastavil investice, a to především do infrastrukturních staveb. Po léta budovaná segmentace stavebního trhu, kdy se velké firmy zajímaly hlavně o infrastrukturní zakázky, střední se pohybovaly na trhu pozemního stavitelství a malé se především specializovaly, se postupně rozpadla. Zjednodušeně řečeno, dnes všichni dělají všechno. 

Cenová válka 
Velké firmy začaly tvrdě soutěžit i o zakázky v řádu milionů, resp. desítek milionů korun. Přitom nastavení jejich správních režií, procesů řízení a strojního vybavení těmto malým zakázkám neodpovídá. Ve snaze udržet si alespoň nějakou zásobu práce snižují nabízené ceny na hranici nákladů – a v mnoha případech dokonce pod nákladové ceny. Neřešitelným problémem je pak nedostatečné a neefektivní využití pořízených technologií pro dopravní stavby. Důsledkem je vytěsňování středních firem z trhu a obrovský, až likvidační cenový tlak na malé a specializované firmy. Zbožné přání některých státních úředníků snižovat ceny stavebních prací při současném důrazu na funkčnost a kvalitu staveb, estetickou úroveň, architektonické řešení a fortelné zpracování je zjevný protimluv, který se nedá v současných podmínkách naplnit. A znova zdůrazňuji v současných (dnešních) podmínkách, kdy ceny stavebních prací v pozemním stavitelství za poslední dva až tři roky poklesly o 15–20 %. 

Stav nabízených zakázek 
Nabídka veřejných zakázek jen v pozemním stavitelství meziročně poklesla o cca 33 %, včetně výrazného snížení objemů jednotlivých akcí. Výběrová řízení jsou často rušena nebo se prodlužuje začátek jejich realizace. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, kterou je v mnoha případech možno nazvat jako úmyslnou, resp. neúmyslnou vítěznou chybu. Nicméně ani po ukončeném výběrovém řízení není mnohdy jasné, zda investor akci zrealizuje, nebo ne. Změny na trhu jsou tak časté a tak rychlé, že i rozhodnutí o realizaci nebo nerealizaci přichází ze dne na den. Nabídku soukromých zakázek táhne především strojní průmysl (sklady, haly, výrobní linky). Rezidenční development, reprezentovaný výstavbou bytových domů, se víceméně stáhl do pražského regionu a svým objemem nabízených stavebních prací představuje pouze marginální položku v celkovém ročním objemu stavební výroby v ČR. To samé platí i o výstavbě administrativních budov. Zcela zvláštní a ve stávajícím rozsahu na přechodnou dobu jsou veřejné a soukromé zakázky částečně podporované ze strukturálních fondů EU. Čím více se přibližujeme magickému roku 2013, kdy bude ukončeno období programu 2007–2013 (plus dva roky pro dočerpání a závěrečnou administraci projektů), tím více zakázek je uváděno do fáze výstavby. 

Co nás v roce 2012 čeká? 
Většina stavebních firem se shoduje, že pokud vláda nezmění svoji restriktivní politiku, bude pokles ve stavebnictví pokračovat i v roce 2012. Jeho rychlost bude významně ovlivněna rozhodnutím Evropské komise, která požaduje po české vládě již do června zlepšení kontroly a auditu dotačních programů, jinak pozastaví jejich čerpání. Pak by vyschl i poslední relativně výživný zdroj, který současné stavebnictví ještě drží nad vodou. Doufejme, že to vláda ustojí – a poté, co Česko jako jediné ze spolku zemí více z EU inkasujících než do rozpočtu EU odvádějících nepodepsalo pakt rozpočtové stability, nebude Evropská komise skrytě (jak jinak) pomstychtivá a neuzavře kohoutky s dotacemi. Doufejme. A něco pozitivního závěrem. Je jasné, že stavební firmy, které přežijí, budou konkurenceschopnější, budou znát lepší finanční plánování, budou spolupracovat s loajálními zaměstnanci a celkově budou mít nastaveny efektivnější procesy řízení. 

Marcel Soural, 
předseda představenstva a generální ředitel Trigema a. s.

Žádné komentáře:

Okomentovat